Avís legal

El lloc web i el domini bravadomus.com corresponen a Brava Domus SL (en endavant Brava Domus), amb NIF B17771775, domicili fiscal al carrer Hospital, núm. 37, de Sant Feliu de Guíxols (CP 17220), telèfon 972 822 636, mòbil 687 681 884 i adreça electrò-nica info @ bravadomus.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 2020, Foli 127, Full núm. GI-33676, I/A 5.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys grà-fics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Brava Domus o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Brava Domus presenta aquests con-tinguts per a informar de la seva activitat comercial i els seus serveis. Brava Domus autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Brava Domus es reserva el dret a iniciar les acci-ons legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.bravadomus.com/ca/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Brava Domus actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
Brava Domus es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sen-se avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Brava Domus no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció terri-torial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués corres-pondre.